ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเนตรนภา ประทุมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางบังอร อุ่นทะยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1