ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวไอศวรรย์ สิริฤทธานุภาพ
ครูผู้สอน