ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเกศรินทร์ ระวังกลาง
ครูผู้สอน

นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2