ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเพชรรัตน์ ล้านพลแสน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลัดดา สังฆพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาดา ภูสีน้ำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3