ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเพชรรัตน์ ล้านพลแสน
ครูผู้สอน