ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชุมพล บุตรพรม
ผู้รับใบอณุญาต

ดร.กฤษณา บุตรพรม
ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

นางสุภาพ บุตรกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางวรารัตน์ อ่อนแย้ม
ครูธุรการ

นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชุลีพร บุตรพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา