ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรวรรณ ละมอม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร ภารสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2