ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ
ครูผู้สอน