ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกศฏาพร ภูพานเพรช
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี เตชะนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระ(ระดับประถมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุรีย์ พลหมอ
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาดา ภูสีน้ำ
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเบญจมาพร อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4