ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบังอร อุ่นทะยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับประถมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
หัวหน้ากลุ่มสาระ (ระดับมัธยมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนงคราญ กองปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3